EGA/VGA connected
Mousedriver installed

Microsoft(R) - DOS 6.2

C:\>type predator.txt


                 ________
               .-'XXXXXXXX`._
               ;XXX    XXX`.
           -=#######.      XX`.
            -=###########.     XX:
            -=#############.    XX:
              (%(  _#######   #####
              )/\ .\#\__####. ,###$:;
          ___  _//%/) .\#(@)\#####(@)/:;
         //(( _/%/%/(     `###  ;;
         // \\//%/%/%/)      ##  :;
    ____  //  ((/%/%/%/(      /TT\ :;
    ( __ \___\\  \\/%/%/%/)   `. /TTTT\ ;;
    \\_\_____\\  ((%/%/%/(     )TTTTTT(;
     \_\_   \\  \\%/%/%/     )TTTTTT(
      \_\_  \\ ((/%/%/     )TTTTTT(
       \_\_  \\ \\/%/    `. )-MEPH-(
      _/X\_\_ \\ ((\(___________/ `----'
     _/X  =\_\//\\ )) ||;= ; =;WW.... ==J.
    _/X    .\/ M.--. || =;= ;<MM>  : ==J.
    /X       ((OO)) \\_; =;= WW:=   : ==J.
 __.-'        `--'  \\_ ; <MM>: L  : =J.
 `=====             \\  ;WW L' : : =J.
   _/==            // =;<MM> L : : : =J.
   /  ==   / ,========. // ; WW : L. : : : ==J.
__.-'      / ,=^    ^=// =;=<MM>=:'L : : : :=J. /\
`=======    /,=^      // ;  WW  HHL==  : : :=J/ /
  /  ==  /=^  ,=====. // =;= <MM>: =HH `L== : : :/ \
__.'     (\\ ,=^   ^=// ; =;WW =: HH  `L== : _:_/  \
`=====    / \\=^    // =;= ;<MM> :HH   `L=_/  .-_-_-\
  ./ ==  (  \\ ,====.// ; =;= WW: =HH  (__   ||   \_
__.'    /  \\=^ ___// =;= ; <MM>=:= HH    \___ || ......\
`====   (   \\_/___/ ; =;= WW  : HH      \_||: .-_-_-\
  | ==  |    )_/ ; =;= ;  <MM> =:HH       \_: || ....\
  |    |    LJ=;= ; =;= ;WW =:= HH        \_||:   \
  ;    |    LJ =;= ; =;<MM> : LH         \_: .-_-_\
 |    |    HH ; =;= ; WW : =:= LL         \ ||  \
 |    |    JJ=;= ; =;=<MM>=:= : HH          \||   \
 |    |    JJ ; =;= ;  WW  : =:HH          \  .#M)
 |  __  |   JJ=;= ; =;= <MM> =:= HH           \ /;M(
 | //\\ |   MX; =;= ; =;=WW := :  LL           \ ~#&&\
 | // \\ |  [==============================]          /~~~#&&)
 |// __ \\|   \##\/##\/##\/##\//,.\\#\/##\//           )~(~~#&\
 |/ / \ \;   +)\##/\##/\##/\#\\`'//\##/\#(           |~~/\~~#&)
 | / __ \|   [============================]          |~( \#&(
 |/ //\\ |   ############XXXXXXXXXXXXXX####;          |~~) )#&)
  |// \\|   ##=======##\xxxxxxxxxxxxxx##==#.          \( (#&/
  |/ __ \|   ##=======##\\XXXXXXXXXXXXX/##==#          \) (#(
  | / \ |   `##=====##'\\\xxxxxxxxxxx//##==#.          (  )#)
  |/ __ \|    ##=====##;'\\\XXXXXXXXX///;##==#.           (#/
  |//\\ |    `##====##- '\\\xxxxxxx///; ##==#           /
  |, \\|    ##====## -+'\\\XXXXX///; ; ##=#.          /
   |  ( )    `##===## ; '\\\xxx///; -+- ;#=#.
   | _/&\     `##==##+- ;'\\\X///; ; -+- #=#.
   |/&&#~\     ##==## -+- '\\_//; -+- ; -+-##.
   (&&#~~~\    ##==## ; -+'\_/; ; -+- ;  HJ
   /&#~~)~(    `#### -+- ; 'H.X-+- ; -+- ;HJ.
  (&#~~/\~~|    ### ; -+- HJLH; -+- ; -+- HJ
   )&#/ )~|    ## -+- ;  +HJ LH ; -+- ;  HJ
  (&#( (~~|    # ; -+- ;HJ' `LH+  ; -+- ;HJ
   \&#) )/     LH+- ; -+-HH  `LH -+- ; -+-HJ
   )#) (/     `LH -+- ; HH  `LH; -+- ; HJ
   (#(  )      HH ; -+- HJ   `LH: ; -+- HJ
   \#)       ,HH+- ; -+HJ   LH:+- ; -+HJ
    \    _____ LH; -+- ;HJ' _  `LH__-+-__;_HJ___/\
    \    \ __ \LH___; -+_HJ_/ /  (_______________/ /
         \\W\______ \_;/____ /  .M=+++X)=++==++/ /
         ))WWWWWWW\____/WW//   LH ; (+==+==+/ /
         ))WWWWWWWWWWWWWW//   LH-+- ;)==+=+/ /
         \\+==++WWWWWWW+((   LH; -+(+==++/ /
          ))==++==+++==+//   LH+-.W; .)==+/ /
         //==+++==++==+//   LH W' (+==/ /
         ((+==+++==++==//    LH W -+)==) )
         ((==+++==++==+))    LH-+W ;(+=(_/
         ((==+++==++==+))    LH; W-+- )==(
         ((==++==+++==+))    LH W; (+==/
         \\=++==++==+//    LH -+W. )=(
          ))+==++==+//     LH ; 'W+(+=/
         ((++==+==+((     LH+- ; )=)
         ((+==++==+//      LH -+- (+/
         ((+==+==++))      LH ; -//
         .//==+==++//      LH+  (]].
         [[#######]]       [[#####]]
        .[[######]]       [[#####]]
        [[-#-#-#]]        [[-#-#-]]
        ;()()()();        :()()();
        ;, , , , ;        ;. . . :
       ;!,~,~,~,!;        ;~'~'~'~;
       :!~,~,~,~,!;       ;~'~'~-`:
      :!,~,~,~,~,!;      .;.'~'~'`-`:
      ;!' -' -' -!;      ;~~~;'~'~-`-`:
      ;' -' -' - !;       ;.~'~'~'~`-`-`..
      ;'()'()'() ;;      ;~~~~~~~~'~`-`-`-`.
      ;;^::/\:/\ ;;      :;;;;;;;;;~'~' -`-:`.
      : ;; ;; ;;;          ````.;;;~~~~`(`.
     ( ; ;  ;;              ```.;;;~`;`.
      `( (  ;;                 ```' ` )
       ` ` (                     '
          `
            - P - R - E - D - A - T - O - R -

             USA 1987, R: John McTierman,
          D: Arnold Schwarzenegger, Carl WeatherC:\>