EGA/VGA connected
Mousedriver installed

Microsoft(R) - DOS 6.2

C:\>type alien2.txt                 XX                     XX
                 XXXX                    XXXX
                 XXXX                    XXXX
                 XXXX                    XXXX
                 XX###                  ###XX
                   ##                 ##
                    ##                ##
                    ##               ##
                     ##              ##
                     #              #
                     ##             ##
                      #             #
                      ##            ##
                      #            #
                      ##           ##
                       #           #
                       ##          ##
                       #          #
                       #          #
                       ##         ##
                        #         #
                #######     ##        ##     #######
               ##-----##     #        #     ##-----##
               #-------###    #        #    ###-------#
               ##--#------##   ##       ##   ##------#--##
               ##---#------###   #       #   ###------#---##
               ##---#--------##  # ############ #  ##--------#---##
               ##----###------#######............#######------###----##
               ##----###-------###..................###-------###----##
               #-----##--------###................###--------##-----#
               ##------#--------##.#............#.##--------#------##
              #####---------------##..............##---------------#####
             ##....##--------#######................#######--------##....##
             #....#..##--#######..........................#######--##..#....#
            #.....########......................................########.....#
            #..................................................................#
           #...............................#....#...............................#
           #...............................#....#...............................#
           #......................................................................#
           #......................................................................#
           #....................................................................#
           #....................................................................#
            #.................#####......................#####.................#
            #....................######............######....................#
             #........................##############........................#
             ##..........................................................##
              ###....................................................###
                ##................................................##
                 ###........................................###
                   #####..............................#####
                     #########............#########
                          ############
                          ##.....##
                           ##...##
                           #...##
                           #...##
                           #...##
                           #...##
                           #...##
                           ##....##
                           #.....##
                          ##......##
                          #.......##
                          ##........##
                          #..........#
                         #...........##
                  #########  ###............#################
                 ###........#####..............................##
                ##................................................##
               ##..................................................#
               #....................................................#
               #....................................................#
               #....................................................#
               #....................................................#
               #............#.........................##............#
               #...........##..........................##...........#
               #..........##............................##.........##
               #.........##..............................##........#
               #........##................................##.......#
               #.......##..................................#.......#
               #.......#....................................#......#
               #......#......................................#.....#
               #.....##......................................#.....#
               #.....#........................................#....#
               #....#.........................................##...#
               #....#..........................................#...#
               ##..#...........................................##..#
                #..#............................................#..#
                #.#.............................................#..#
                #.#..............................................#.#
                ###..............................................#.#
                ##...............................................###
                ##................................................##
                ##................................................##
                #.................................................##
                #..................................................#
                #..................................................#
                #..................................................#
               #...................................................#
               #...................................................#
               #...................................................#
               #....................................................#
               #....................................................#
               #....................................................#
               #....................................................#
               #....................................................#
               #....................................................#
               #....................................................#
               #........................###.........................#
               #........................# #.........................#
               #........................###.........................#
               #...................................................#
               #...................................................#
               #...................................................#
               #...................................................#
                #..................................................#
                #.................................................#
                ##................................................#
                ##...............................................##
                ###.............................................#.#
                #.#...........................................#..#
                #..#.........................................#...#
                #...#.......................................#....#
                #....##...................................##.....#
                #.....###...............................###......#
                ##......# ##...........................## #......# ##
            ## ### #.......# #####.................#######  #......###..# ###
           #..# #..##.......# #....##################.....#  #.......#...# ...#
           #...# #..#........# ##..........#  #..........#  #.......##..##...#
           #....##.##........#  #..........#  #..........#  #........#..#....#
           #....#..#.........#  #..........#  ##..........#  #........##.#....#
           #...#.##.........#  #..........#  #..........##  #.........#.#....#
           #....##..........#  #..........#  #..........#  #.........##.....#
           #....##..........#  #..........#  #..........#  #..........#.....#
           #....#...........#  ##.........#  #..........#  #..........##....#
           #................#  #.........#  #..........#  #...............#
            ................#  #.........#  #.........##  #...............#
            #.....####.....#   #.........## #.........#   ###############
             ####   ####   #..........# #.........#
                      ##.......... ..........#
                       #..........##..........#
                       #..........##.........##
                       #..........##.........#
                       #..........##.........#
                       #..........##.........##
                       #.........####.........#
                       #.........# #.........#
                      ##........## ##........#
                      #.........#  #........#
                      #.........#  #........##
                      #.........#  #.........#
                      #........##  #.........#
                      ##........#   ##........#
                      #.........#   #........#
                      #.........#   #........##
                      #........##   #.........#
                      #........#    ##........#
                      #........#    #........#
                     ##.......##    #........#
                     #........#     #........#
                     #........#     ##.......##
                     #........#     #........#
                     #.......##     #........#
                     ##.......#      ##.......#
                     #........#      #.......#
                     #........#      #.......##
                     #.......##      #........#
                     #.......#       ##.......#
                    ##.......##      ###.......###
                   ####..........#     #..........#.####
                 ####..............##   ##................####
               ######..................#   #....................#######
             #####........................#  #...........................##########
      ##############.............................# ##...................................##########
    ####...........................................# #..............................................##
   ##...............................................# #................................................##
  ###................................................# #..................................................##
  #...................................................# #....................................................#
 #....................................................# #....................................................#
 #....................................................# #....................................................#
 ....................................................#  #...................................................#
 #...........................................##########   #########..........................................#
 #........................................####           ####..................####.................#
 #...............#######...............###              ####.............##  ###..............#
 ##............##    ##...........###                ###############    ##..........###
  ###........###     ### Meph. #                              ####...#####
   ##########                                           #####C:\>